Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Dyrektora w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 3/2015

Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu

z dnia 26 lutego 2015 r.

 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016:

 

2-27 marca

składanie wniosków rekrutacyjnych i deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej

 

8 kwiecień

weryfikacja wniosków  przez dyrektora przedszkola

 

10 kwiecień

pierwsze posiedzenie komisji ( I  etap)

 

13 kwiecień

wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji

 

15-16 kwiecień

posiedzenie komisji rekrutacyjnej (II  etap kryteria zgodnie z  Uchwałą NR V/43/2015  Rady Gminy Jaworze )

 

17 kwiecień

wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

20 kwiecień – 24 kwiecień

procedura odwoławcza

 

 

§ 2

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr  1 w Jaworzu na rok szkolny 2015/2016 w składzie:

1) Anna Skotnicka –Nędza  – przewodniczący komisji;

2) Czesława Cybułka  – członek komisji;

3) Jolanta Bajorek   – członek komisji;

4) Krystyna Ejtel   – członek komisji;

5) Barbara Łaciak – członek komisji;

 

§ 2

Określam następujące zadania dla członków komisji oraz przewodniczącego:

Do zadań komisji należy:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych,
 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 4. weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
 5. sporządzanie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
 6. niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi wszelkich wyjaśnień związanych z procesem rekrutacji,

 

Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
 2. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
 3. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej,
 4. zwracanie się do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w dostarczonych wnioskach oraz określanie wiążących ich terminów dostarczenia tych dokumentów,
 5. w szczególnych przypadkach występowanie do Wójta Gminy Jaworze o potwierdzenie wybranych okoliczności wskazanych w przedstawionym wniosku i dokumentach.

 

§ 3

 1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów przy udziale
  co najmniej 2/3 pełnego składu Komisji.
 2. W przypadku, gdy Komisja Rekrutacyjna nie jest w stanie wyłonić większości decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Protokół postępowania rekrutacyjnego podpisuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Każdemu członkowi Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo zgłoszenia
  do protokołu, o którym mowa w ust. 3 zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem lub uwag.

 

§ 4

 1. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej pracują w niej z zachowaniem zasad profesjonalizmu, rzetelności i bezstronności.
 2. W przypadku, gdy praca w Komisji Rekrutacyjnej rodzi lub może rodzić ryzyko niezachowania zasad, o których mowa w ust. 1 lub powodować dla członka Komisji konflikt interesów (w szczególności w sytuacji, gdy postępowaniem rekrutacyjnym objęte jest dziecko członka Komisji Rekrutacyjnej lub dziecko członka jego bliskiej rodziny) osoba taka jest zobowiązana do zawieszenia swojej pracy w Komisji Rekrutacyjnej i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor Przedszkola niezwłocznie w trybie zarządzenia zmienia skład Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 5

 1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest mniej kandydatów niż wolnych miejsc Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Zadania i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu uzupełniającym obowiązują jak w przypadku postępowania rekrutacyjnego.
 3. Z postępowania uzupełniającego sporządza się protokół.

 

§ 6

Zobowiązuję Komisję Rekrutacyjną  do zachowania tajemnicy danych osobowych kandydatów i ich rodziców, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.). Tajemnica obowiązuje w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu oraz przez umieszczenie na stronie internetowej Przedszkola

 

Jolanta Bajorek- dyrektor przedszkola

(Przewodniczący Rady Pedagogicznej)