Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności BIP


Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole.lesnica.pl  oraz BIP Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

• Tekst alternatywny dla zamieszczanych obrazków

• Napisy dla nagrań audio

• Napisy dla filmów

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Trela, adres poczty elektronicznej: przedszkole@lesnica.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 515403881. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 34

Tel.:     +48 77 4615333

E-mail: przedszkole@lesnica.pl

Strona internetowa: www.przedszkole.lesnica.pl

 

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

 

PP Leśnica

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Drzwi zewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada jeszcze jedno wejście od tyłu budynku, do wejścia prowadzą schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku korytarze nie są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, zgodne z prawem budowlanym. Pomiszczenia rozmieszczone są na parterze i dwóch piętrach. Korytarze na piętrach nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada wind. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do przedszkola prowadzą schody. Brak jest zatem pochylni dla niepełnosprawnych i platformy schodowej. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

niepełnosprawnych

Publiczna Przedszkole im. Braci Grimm posiada parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

PP Leśnica O/Z Dolna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku przedszkola prowadzi wejście z prawej strony budynku. Wejście to jest zrównane z poziomem przyległego terenu. Drzwi zewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada wind.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku korytarze są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, zgodne z prawem budowlanym. Wszystkie pomieszczenia  znajdują się na parterze i te są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do przedszkola prowadzi podjazd. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

niepełnosprawnych

Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy z O/Z Dolna nie posiada miejsc parkingowych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm O/Z Dolna nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 


PP Leśnica O/Z Kadłubiec

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Drzwi zewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada jeszcze jedno wejście od tyłu budynku. Do wejścia prowadzą schody. Budynek nie posiada wind.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku korytarze nie są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, zgodne z prawem budowlanym. Pomieszczenia rozmieszczone są na parterze. Korytarze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada wind. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do przedszkola prowadzą schody. Brak jest zatem pochylni dla niepełnosprawnych i platformy schodowej. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

niepełnosprawnych

Publiczna Przedszkole im. Braci Grimm O/Z Kadłubiec nie posiada parkingu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm O/Z Kadłubiec nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

PP Leśnica O/Z Góra św. Anny

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku przedszkola prowadzi wejście z tyłu budynku. Do wejścia prowadzą schody. Drzwi zewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada wind.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku korytarze są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, zgodne z prawem budowlanym. Pomieszczenia rozmieszczone są na parterze. Korytarze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do przedszkola prowadzą schody. Brak jest zatem pochylni dla niepełnosprawnych i platformy schodowej. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

niepełnosprawnych

Publiczna Przedszkole im. Braci Grimm O/Z Góra św. Anny nie posiada parkingu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm O/Z Góra św. Anny nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

PDFRaport_o_stanie_zapewniania_dostępności_-Publiczne Przedszkole Leśnica i OZ.pdf (1,76MB)